Kontrola Biletowa

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Zakład Komunikacyjny Miejskiej w Białogardzie Sp. z o.o. jest firma:

CONTROL Jacek Madejski z siedzibą w Koszalinie

ul. Lutyków  6/10

75-833 Koszalin

+48 792 804 915

biuro.control@wp.pl


– KONTROLA BILETÓW –

§

1. Pasażer zobowiązany jest posiadać podczas przejazdu ważny bilet i okazywać go na żądanie kontrolera biletów lub innej osoby upoważnionej do kontroli biletów. Okazanie biletu ma umożliwić kontrolerowi biletów lub osobie upoważnionej do kontroli biletów sprawdzenie autentyczności biletu oraz innych danych w nim zawartych.

2. Obowiązujący wzór biletu określa przewoźnik.

3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.

4. Bilet nabyty przez pasażera nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§

1. Bilet zniszczony, bądź zabrudzony, z którego nie można odczytać cech identyfikacyjnych, jest nieważny.

2. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

§

1. Bilety miesięczne bez wpisanego, w sposób trwały, numeru biletu na znaczku kontrolnym są nieważne.

2. Bilety miesięczne nieczytelne, zniszczone, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania, i co do których istnieje uzasadnione podejrzenie podrobienia lub przerobienia są nieważne i podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

3. Pasażer nie posiadający podczas jazdy dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, nie może posługiwać się biletem ulgowym.

4. Bilet miesięczny na jedną linię komunikacyjną miejską uprawnia do przejazdu linią określoną na bilecie.

5. Dopuszcza się możliwość jazdy na podstawie biletu miesięcznego inną linię komunikacyjną miejską, ale wyłącznie na odcinku ściśle pokrywającym się z przebiegiem linii wpisanej na bilecie.

§

1. Pasażer jest obowiązany na wezwanie przewoźnika lub kontrolera biletów okazać bilet oraz dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu albo dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, kontroler pobiera opłatę za bilet i opłatę dodatkową. 3. Sposób i wysokość ustalania opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miejskiej Białogardu podana do wiadomości pasażerów poprzez wywieszenie w każdym pojeździe. 4. Przewoźnik lub kontroler biletów ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności ­ żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera;

2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu ­ zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej o podjecie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera; 3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego jest podrobiony lub przerobiony ­ zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§

1. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu są kontrolerzy biletów, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zawierającym:

1) nazwę przewoźnika;

2) numer identyfikacji osoby dokonującej kontroli;

3) zdjęcie kontrolującego;

4) zakres upoważnienia;

5) okres ważności;

6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).

2. Kontroler biletów ma obowiązek, na żądanie zainteresowanego pasażera okazać legitymację służbową, na czas niezbędny do odczytania i ewentualnego zapisania danych w niej zawartych.

3. Kontrolerzy biletów zobowiązani są do udzielania pasażerom informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym: cenników, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych miejskich i podmiejskich.