Przepisy

 

UCHWAŁA NR XVII/141/2012

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do miejskiego regularnego przewozu osób


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173,  poz. 1218,     z  2008 r.  Nr 180,  poz.  1111 i Nr  223, poz.  1458, z 2009 r.  Nr 52, poz.  420 i Nr  157,  poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146,  Nr 40, poz.  230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz  z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, poz. 1454)  Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwała określa:

1) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:   

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,   

b) braku  ważnego  dokumentu   poświadczającego   uprawnienie   do   bezpłatnego   albo ulgowego przejazdu,   

c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub  zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,   

d) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu;

2) sposób ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.

§ 2.

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu  jednorazowego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:

1) jako 50 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) jako 30 - krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3) jako 20 - krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy  i  zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez  odpowiedniego dokumentu przewozu, 

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

4) jako 150 - krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.   

2. W razie niezwłocznego uiszczenia opłaty dodatkowej w środku transportu  przewoźnikowi lub osobie przez niego upoważnionej opłata dodatkowa ulega obniżeniu o 50%, a w razie jej uiszczenia nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty - o 30%.  

§ 3.

Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 2,5 – krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez przewoźnika.

§ 4.

Traci moc uchwala Nr XXVI/243/05 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji autobusowej w Białogardzie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 35, poz. 741).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.         

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr  Józef  Leszczyk


UCHWAŁA NR XXI/168/2012 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przepisów porządkowych w odniesieniu do regularnego przewozu osób, obowiązujących w komunikacji miejskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)   i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz.1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 244, poz. 1454) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:                                                       

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa przepisy porządkowe w odniesieniu do regularnego przewozu osób obowiązujące w komunikacji miejskiej.                                                                                                              

§ 2.

Pasażerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz obsługujący pojazd personel nadzoru ruchu i kontroli biletów obowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych.

§ 3.

1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazd oraz personelu nadzoru ruchu i kontroli biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.                                  

2. Obsługujący pojazd, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do czasu odjazdu pojazdu z przystanku końcowego, kierunku jazdy, funkcjonowania komunikacji zastępczej.

§ 4.

Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za wszystkie szkody powstałe z powodu uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

§ 5.

1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów uprawnionych do kierowania ruchem na drogach publicznych lub innych uprawnionych organów.

2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii komunikacyjnej miejskiej przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym zapewnionym przez przewoźnika.

§ 6.

1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe obowiązany jest oddać tę rzecz obsługującym pojazd za pokwitowaniem.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego regulują właściwe przepisy.

Rozdział 2

Przewóz osób

§ 7.

1. Przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia w pojazdach informacji o cenniku biletów za przejazd osób i przewóz bagażu, kategoriach osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w uchwale Rady Miejskiej Białogardu oraz posiadające takie uprawnienie na podstawie odrębnych przepisów.

3. Pasażerowie korzystający z uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera biletów dokument wymieniony w uchwale Rady Miejskiej Białogardu lub odrębnych przepisach, uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.

§ 8.

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pasażerowie zamierzający nabyć bilet u obsługującego pojazd powinni wsiadać do pojazdu przednimi drzwiami, pozostali pasażerowie – tylnymi drzwiami.

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

3. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 9.

1. Pasażerowie stojący w pojeździe w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

2. Dziecko w czasie przejazdu nie może przebywać w wózku, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami przed wypadnięciem.

§ 10.

Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki.

§ 11.

Sygnał do odjazdu z przystanku daje obsługujący pojazd po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.

§ 12.

1. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca dla:

 1) osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych);

 2) osób niepełnosprawnych.

2. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) dla osób z dzieckiem na ręku lub dla osoby niepełnosprawnej obowiązany jest zwolnić to miejsce osobie uprawnionej.

§ 13.

1. Pasażer obowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

2. Pasażer może nabywać bilety u obsługującego pojazd, w cenie wynikającej z uchwały Rady Miejskiej Białogardu. Zamiar nabycia biletu winien być wyrażony przed ruszeniem pojazdu z przystanku, zaś oplata za bilet powinna być uiszczona odliczoną gotówką.

§ 14.

1. Do przewozu mogą być nie dopuszczone lub z pojazdu usunięte osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie, w szczególności:

 1) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów lub obsługi pojazdu;

 2) wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem;

 3) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, podlega opłacie dodatkowej. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 podejmuje uprawniony pracownik nadzoru ruchu, kontroler biletów, bądź obsługujący pojazd.

§ 15.

1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, a także uciążliwy dla innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań obsługi pojazdu, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, oraz odmawiający zapłacenia należności za przejazd, obowiązany jest opuścić pojazd na ich wezwanie na najbliższym przystanku, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu, obsługa pojazdu, personel nadzoru ruchu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się o usunięcie pasażera z pojazdu do funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej.

3. Pasażerowi w przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje zwrot ceny biletu.

§ 16.

Zabrania się w pojazdach:

 1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy;

 2) dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu;

 3) wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu;

 4) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego wyposażenia;

 5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

 6) palenia tytoniu;

 7) spożywania artykułów żywnościowych, które mogą spowodować zabrudzenie odzieży współpasażera lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi, lody, pestki, napoje, itp.);

 8) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;

 9) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;

 10) żebrania;

 11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju;

 12) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkodę lub obrażenia;

 13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych;

 14) prowadzenia rozmów z kierującym pojazdem.

Rozdział 3

Przewóz bagażu ręcznego 

§ 17.

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Dozwala się na przewóz w pojazdach psów pod opieką pasażera pod warunkiem, że:

 1) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa;

 2) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.

3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 18.

1. Opłacie za przewóz, według obowiązującego cennika podlegają:

 1) bagaż przekraczający sumę wymiarów (wysokość – szerokość - głębokość) 120 cm;

 2) większe psy, które nie są trzymane na kolanach lub rękach.

2. Nie podlegają opłacie za przewóz:

 1) bagaż ręczny nieprzekraczający sumy wymiarów (wysokość–szerokość- głębokość) 120 cm;

 2) małe zwierzęta w klatkach nieprzekraczających sumy wymiarów (wysokość – szerokość – głębokość) 120 cm, koty, i małe psy trzymane na kolanach lub rękach;

 3) wózki dziecięce;

 4) wózki inwalidzkie, z których korzystają osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 5) psy będące pomocą dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

3. Za każdą przewożoną sztukę bagażu, podlegającą opłacie za przewóz, pasażer obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.

§ 19.

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

  1) psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa oraz innych niebezpiecznych zwierząt;

 2) rowerów;

  3) przedmiotów niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;

 4) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

 5) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy;

 6) broni, z wyłączeniem dopuszczonej do przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

 7) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20.

Pasażer jadący z plecakiem, zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w sposób określony w § 17 ust. 1.

§ 21.

1. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

2. Za bagaż i zwierzęta przewoźnik odpowiada tylko w przypadkach, gdy szkoda powstała z jego winy.

3. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

Rozdział 4

Kontrola biletów

§ 22.

1. Pasażer zobowiązany jest posiadać podczas przejazdu ważny bilet i okazywać go na żądanie kontrolera biletów lub innej osoby upoważnionej do kontroli biletów. Okazanie biletu ma umożliwić kontrolerowi biletów lub osobie upoważnionej do kontroli biletów sprawdzenie autentyczności biletu oraz innych danych w nim zawartych.

2. Obowiązujący wzór biletu określa przewoźnik.

3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.

4. Bilet nabyty przez pasażera nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§ 23.

1. Bilet zniszczony, bądź zabrudzony, z którego nie można odczytać cech identyfikacyjnych, jest nieważny.

2. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

§ 24.

1. Bilety miesięczne bez wpisanego, w sposób trwały, numeru biletu na znaczku kontrolnym są nieważne.

2. Bilety miesięczne nieczytelne, zniszczone, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska lub adresu zamieszkania, i co do których istnieje uzasadnione podejrzenie podrobienia lub przerobienia są nieważne i podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

3. Pasażer nie posiadający podczas jazdy dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi, nie może posługiwać się biletem ulgowym.

4. Bilet miesięczny na jedną linię komunikacyjną miejską uprawnia do przejazdu linią określoną na bilecie.

5. Dopuszcza się możliwość jazdy na podstawie biletu miesięcznego inną linię komunikacyjną miejską, ale wyłącznie na odcinku ściśle pokrywającym się z przebiegiem linii wpisanej na bilecie.

§ 25.

1. Pasażer jest obowiązany na wezwanie przewoźnika lub kontrolera biletów okazać bilet oraz dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu albo dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, kontroler pobiera opłatę za bilet i opłatę dodatkową.

3. Sposób i wysokość ustalania opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miejskiej Białogardu podana do wiadomości pasażerów poprzez wywieszenie w każdym pojeździe.

4. Przewoźnik lub kontroler biletów ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera;

2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej o podjecie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera;

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 26.

1. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu są kontrolerzy biletów, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zawierającym:

1) nazwę przewoźnika;

2) numer identyfikacji osoby dokonującej kontroli;

3) zdjęcie kontrolującego;

4) zakres upoważnienia;

5) okres ważności;

6) pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).

2. Kontroler biletów ma obowiązek, na żądanie zainteresowanego pasażera okazać legitymację służbową, na czas niezbędny do odczytania i ewentualnego zapisania danych w niej zawartych.

3. Kontrolerzy biletów zobowiązani są do udzielania pasażerom informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym: cenników, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych miejskich i podmiejskich.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 27.

1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można składać w siedzibie przewoźnika i w Urzędzie Miasta Białogard.

2. W sprawach spornych, pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, odwołać się do przewoźnika lub podmiotu działającego w imieniu przewoźnika.

3. W każdym pojeździe powinna znajdować się w widocznym miejscu informacją gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące komunikacji miejskiej.

§ 28.

Przepisy porządkowe udostępniane są do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie przewoźnika, a także w jego pojazdach.

§ 29.

Traci moc uchwała Nr X/101/03 Rady Miasta Białogard z dnia 3 września 2003 r.  w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w miejskiej komunikacji autobusowej  w Białogardzie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz.1519).

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr  Józef  Leszczyk

  UCHWAŁA NR X/102/03

  RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU

  z dnia 3 września 2003 r.

  w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Białogard oraz rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z tych przejazdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz.874) Rada Miasta Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Białogard, oprócz osób, którym uprawnienie to przysługuje na podstawie odrębnych przepisów, są uprawnieni:

 1. dzieci w wieku do 4 lat;

 2. osoby, które ukończyły 70 lat;

 3. osobe niezdolne do samodzielnej egzystencji;

 4. osoby niewidome;

 5. przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w czasie przejazdu osobom wymienionym w pkt. 3 i 4;

 6. dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 18 roku życia dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący im w czasie przejazdu;

 7. osoby poszkodowane przez III Rzeszę Niemiecką będące członkami zwyczajnymi stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

 8. zasłużeni honorowi dawcy krwi I i II stopnia będący stałymi mieszkańcami powiatu białogardzkiego;

 9. pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie, a także emeryci i renciści tej Spółki i byłego zakładu budżetowego – Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę przepracowali w Spółce, zakładzie budżetowym, bądź łącznie w obu tych zakładach pracy nieprzerwanie co najmniej 5 lat.

 1. Przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, należy rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy.

 2. Przez opiekuna lub przewodnika, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6, należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika.

§ 2. Do ulgi 50% przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Białogard, oprócz osób, którym to uprawnienie przysługuje na podstawie odrębnych przepisów, są uprawnieni:

 1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

 2. uczniowie dziennych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

 3. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby nadterminowej i okresowej – do stopnia starszego kaprala (starszego mata);

 4. emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia niepozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych;

 5. współmałżonkowie emerytów i rencistów wymienionych w pkt. 4 do ukończenia 70 roku życia, na których emeryci i renciści pobierają zasiłki rodzinne;

 6. inwalidzi słuchu niezaliczeni do znacznego stopnia niepełnosprawności.

§ 3. 1. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej są dokumenty tożsamości oraz legitymacje służbowe, inwalidzkie i szkolne, a także zaświadczenia wydane przez właściwe organy i instytucje, pozwalające stwierdzić okoliczności uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, w szczególności:

 1. dzieci w wieku do 4 lat – dokument stwierdzający wiek dziecka;

 2. dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej:

  a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

  b) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydany przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;

 3. osób, które ukończyły 70 lat – dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku;

 4. osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

  a) wpis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

  b) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

  c) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,

  d) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  e) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

  f) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

  g) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  h) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wypisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  i) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  j) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ;

 5. Osób niewidomych – dokumenty wymienione w pkt. 4, stwierdzające niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku;

 6. opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w czasie przejazdu osobie wymienionej wpkt. 4- jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji wymienionych w pkt. 4;

 7. przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w czasie przejazdu osobie niewidomej albo psa przewodnika – jeden z dokumentów osoby niewidomej, o których mowa w pkt. 5;

 8. dzieci i młodzieży w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 18 roku życia dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych:

  a) uczęszczających do przedszkola i szkół wymienionych w § 2 pkt. 2 albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  - legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

  - legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

  b) nieuczęszczających do przedszkola i szkół wymienionych w § 2 pkt. 2 albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  - legitymacja osoby niepełnosprwnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,

  - legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ;

 9. jednego z rodziców lub opiekuna towarzyszącego w czasie przejazdu osobom, o których mowa w pkt. 8 – dokumenty dziecka wymienione w pkt. 8;

 10. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – legitymacja szkolna;

 11. osób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką – zaświadczenie wydane przez Zarząd Oddziału Terenowego w Koszalinie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

 12. honorowych dawców krwi I i II stopnia – legitymacja "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I lub II stopnia";

 13. żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, o których mowa w § 2 pkt. 3 – książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu służby wojskowej;

 14. emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, o których mowa w § 2 pkt. 4 i 5 – legitymacja emeryta i rencisty wystawiona przez ZUS lub KRUS albo dowód wypłaty emeryta lub renty za ostatni miesiąc;

 15. inwalidzi słuchu – dokumenty wymienione w pkt. 4, stwierdzające niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu słuchu,

 16. pracownicy oraz emeryci i renciści, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 9 – legitymacje wydane przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie.

 1. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 4 lit. A – g, pkt. 5, 12, 14 i 15 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/134/95 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Białogardu zmieniona uchwałami Nr XXIII/292/96 z dnia 28 czerwca 1996 r., Nr XXXII/396/97 z dnia 11 kwietnia 1997 r., Nr XXXVI/449/97 z dnia 19 września 1997 r., Nr XL/493/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. i Nr III/19/98 z dnia 30 grudnia 1998 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Świrko


UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW USTANOWIONYCH W DRODZE USTAWY

 1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów:

 1. posłowie i senatorowie – art. 43 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73 poz. 350) + zarządzenie Ministra Transportu i i gospodarki Morskiej z 20 grudnia 1996 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (M.P z 97 r. Nr 1 poz. 8);

 2. uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie na przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły – art. 112 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 424 ze zm., jedn. Tekst z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 – gdzie art. 112 wskazany jest jako uchylony przepisem art. 9 ust. 2 pkt. 17 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego PKP i PKS. W stosunku do publicznej komunikacji miejskiej przepis art. 112 nadal obowiązuje);

 3. uczniowie szkół podstawowych gdy droga dziecka I-IV klasy do szkoły przekracza 3 km a dziecka V-VIII,,,, klasy -4 km gmina obowiązana jest zapewnić przewóz dzieci środkami komunikacji publicznej – art. 17 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty z ,,,,,, tj. Nr 67 poz. 329);

 4. inwalidzi wojenni i wojskowi – art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Z 1983 r. tj. Nr 13 poz. 68);

 5. opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa – art. 16 ust. 3 i 41 ustawy z pkt. 4;

 1. Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów:

 1. kombatanci i inne osoby uprawnione – art.20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Z 1997 r. tj. Nr 142 poz. 950);

 2. studenci – art. 153 ustawy z 12 września 199 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 3875 ze zm.). Przepis art. 9 ust. 1 i 2 pkt. 12 ustawy z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 poz. 254 ze zm.) nie uchylił w/w art. 153 w zakresie ulgi 50% w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, której przepisy ustawy z 1992 roku nie dotyczą;

 3. studenci państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych – art. 77 ustawy z 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590);

 4. młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna - § 3 pkt. 1 rozporządzenie RM z dnia 1 czerwca 1987 roku w sprawie pomocy dla młodzieży niepełnosprawnej Dz. U. Nr 23 poz. 130.