RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard (dalej: ZKM Sp. z o.o. / Administrator)

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl

3) Cele i podstawa prawna. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów i zgód

na mocy art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, w celach wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań komunikacji miejskiej, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa pasażerów. A także wynajmu garaży oraz miejsca postoju, sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług ZKM Sp z o.o., a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - (na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) oraz dla organizowanych ankiet (na podstawie zgody w postaci wysłania wypełnionego formularza)

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług ZKM Sp z o.o.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy ZKM Sp z o.o., dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla ZKM Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będą przechowywane okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, do czasu cofnięcia zgody.

6) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.